Får man dra el själv? Regler och riktlinjer för elinstallationer hemma

Får man dra el själv

Grundläggande om elarbeten

Definition och Betänkanden

Elarbeten omfattar alla typer av installationer, reparationer och underhåll av elektriska system och utrustning. Dessa arbeten kan sträcka sig från att byta en glödlampa till att installera komplicerade elnät i byggnader.

Kunskap om elsystems funktioner och säkerhetsnormer är avgörande. Att utföra elarbeten utan korrekt behörighet kan vara både olagligt och farligt. Elsäkerhetsverket anger specifika riktlinjer och rekommendationer för vad som får utföras av privatpersoner.

Olika Typer av Elinstallationer

Elinstallationer kan delas in i enkla och komplexa arbeten.

Enkla arbeten som kan utföras av privatpersoner inkluderar:

 • Byta ut säkringar och automatsäkringar
 • Byta glödlampor och lamphållare
 • Montera skarvsladdar, strömbrytare och stickproppar
 • Laga eller byta skadade delar på skarv- och apparatsladdar

Komplexa arbeten, som kräver en behörig elektriker, inkluderar:

 • Installation av nya vägguttag
 • Installation av fasta elektriska enheter som taklampor och spotlights
 • Kabeldragning i väggar eller tak

Det är avgörande att förstå skillnaden mellan dessa två typer för att undvika risker.

Elsäkerhetslagen och Behörighet

Elsäkerhetslagen reglerar vilka elarbeten som får utföras utan behörighet. Den anger att endast mindre arbeten får utföras av lekmän. Allt annat kräver en auktoriserad elektriker.

Att anlita en professionell elektriker garanterar att arbetet utförs säkert och i enlighet med gällande normer. Det minskar risken för olyckor och fel som kan leda till allvarliga konsekvenser.

För att säkerställa säkerheten och regelefterlevnaden är det nödvändigt att följa Elsäkerhetsverkets riktlinjer. Det ger både trygghet och lagenlighet i alla elinstallationer.

Utförande av Eget Elarbete

A person installing electrical wiring, tools and materials scattered around. No human figure or body parts visible

Att utföra eget elarbete kan vara både praktiskt och kostnadsbesparande. Det är viktigt att veta vilka arbeten som är tillåtna och hur man kan säkerställa att de utförs på ett säkert sätt.

Tillåtna och Förbjudna Arbeten

Enligt svensk lag finns det vissa typer av elarbeten som en privatperson får utföra själv. Tillåtna elarbeten inkluderar:

 • Byta vägguttag och strömbrytare
 • Montera eller byta ut stickproppar och apparatsladdar
 • Reparera skarvsladdar

Det är viktigt att notera att mer komplicerade elarbeten, som att dra nya kablar eller ändra på fas-ledningar, kräver en behörig elektriker. Följer man inte dessa regler, kan säkerheten äventyras och försäkringsskyddet påverkas negativt.

Steg för Säker Elarbete Hemma

För att arbeta säkert med el hemma bör man följa dessa viktiga steg:

 1. Strömmen avstängd: Börja alltid med att stänga av strömmen helt och hållet på huvudsäkringen.
 2. Använd rätt verktyg: Se till att verktyg och material är i gott skick och specifikt anpassade för elarbeten.
 3. Kolla säkerheten: Använd spänningsprovare för att säkerställa att ingen ström finns kvar i kablarna.
 4. Korrekt koppling: Följ anslutningsscheman noggrant. Felkopplingar kan leda till kortslutningar och brandrisker.
 5. Jordning är nyckeln: Se till att alla metalldelar är korrekt jordade för att undvika elchocker.

För ytterligare säkerhetsråd och detaljer, kan man besöka webbplatsen kopplasäkert.se, där Elsäkerhetsverket erbjuder aktuell information och riktlinjer.

Risker och Sekundära Aspekter

A person pulling an electrical cord with caution signs and secondary aspects in the background

Felaktigt installerade elarbeten kan ha allvarliga konsekvenser både för säkerheten och ekonomin. Försäkringsfrågor och ansvarsfördelning är också viktiga att beakta när man överväger att dra el själv.

Risker vid Felaktigt Egeninsatta Elarbeten

Felaktiga elinstallationer kan leda till flera faror. En stöt från strömmen kan orsaka allvarliga skador eller till och med vara dödlig. Brand är en annan risk, särskilt om felaktigt dragen el orsakar gnistor eller kortslutningar. Isolering av kablar som inte är korrekt utförd kan också leda till farliga situationer.

Jordfelsbrytare, proppsäkring, och automatsäkring är viktiga säkerhetskomponenter som måste installeras korrekt för att förhindra olyckor. Ett skarvuttag som inte är ordentligt anslutet kan också orsaka elektriska problem.

Försäkring och Ansvar

Om något går fel med hemmainstallerad el, kan försäkringsbolagen vägra att täcka skadorna. Detta beror ofta på att de kräver att arbete ska utföras av en certifierad elinstallatör. Personligt ansvar spelar också en stor roll. Om en annan person skadas på grund av felaktigt dragen el, kan den som utfört jobbet hållas ansvarig.

Det är viktigt att säkerställa att säkerheten alltid är högsta prioritet. Även om det kan verka lockande att spara pengar genom att dra el själv, kan de potentiella riskerna och de ekonomiska konsekvenserna av felaktliga installationer vara förödande.